Algemene voorwaarden

Komvoor BV

1. Eigendom 1.1 Komvoor is de handelsnaam van Komvoor BV met KvK-nummer 77923138, hiernavolgend aangeduid met Komvoor. 1.2 Het is niet toegestaan om de naam en/of inhoud van (diensten van) Komvoor en de door Komvoor aangeboden trainingen, workshops en cursussen te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Komvoor.
2. Handelsnaam 2.1 Komvoor is een bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde handelsnaam. Deze mag alleen publiekelijk gebruikt worden met toestemming van Komvoor. 2.2 Alle andere door Komvoor gebruikte merken, merknamen en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
3. Offertes 3.1 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 3.2. Een offerte is vrijblijvend, maar heeft een geldigheidsduur van drie weken, tenzij anders vermeld op de offerte. Na die tijd dient een nieuwe offerte aangevraagd te worden. 3.3 Geoffreerde bedragen zijn exclusief BTW en reiskosten tenzij anders vermeld op de offerte. 3.3.1. Voor redactionele teksten en CRKBO-geregistreerde scholings- en professionaliseringsactiviteiten geldt een BTW-tarief van 0%. Voor overige diensten geldt een BTW-tarief van 21%. 3.3.2 Reiskosten omvat zowel een kilometervergoeding (€ 0,19 per kilometer) als een reistijdvergoeding op basis van het enkelvoudig uurloon. 3.4 Aanvraag van een offerte is vrijblijvend. Ook een kennismakingsgesprek, waaronder valt de mondelinge toelichting van de offerte, wordt niet in rekening gebracht.
4. Facturering 4.1 Facturering vindt afhankelijk van de opdracht plaats per uur, per geleverd product/geleverde dienst of voor een totaalprijs zoals overeengekomen in de werkovereenkomst (offerte met akkoordverklaring). 4.2 Bij facturering per uur wordt ook inhoudelijke bespreking ten aanzien van uitvoering van de opdracht in rekening gebracht. Ook als dit plaatsvindt tijdens een kennismakings- of offertegesprek.
5. Betaling 5.1 De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen. 5.2 Bij langdurige en/of omvangrijke opdrachten kan Komvoor betaling in termijnen verlangen. 5.3 Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband het innen van uitgebleven betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 200,-.
6. Tussentijdse wijziging van de opdracht 6.1 Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging (akkoordverklaring offerte) gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht kan apart gefactureerd worden. 6.2 Wanneer de opdrachtgever de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, is Komvoor niet verplicht de onderdelen die nog niet gereed zijn te leveren. Zij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht. 6.3 Wanneer er sprake is van overmacht bij Komvoor, bijvoorbeeld in het geval van ziekte, zal deze dat direct aan de opdrachtgever laten weten. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. Hij heeft echter wel de verplichting het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en Komvoor hiervoor naar rato uit te betalen. 6.4 Komvoor mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Komvoor, dat in redelijkheid niet van de opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
7. Kwaliteit 7.1 Komvoor levert goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing. 7.2 Komvoor houdt zich het recht voor bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, voor zover dit bijdraagt aan een goede uitvoering van de overeenkomst.
8. Privacy en geheimhouding opdrachtgevers 8.1 Persoonsgegevens van de opdrachtgever zoals verstrekt aan Komvoor worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt. Zie ook onze privacy policy (www.komvoor.nl/privacy). 8.2 De opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan zij weet of kan aannemen dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook na beëindiging van de opdracht.
9. Vrijwaring 9.1 De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde produceten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Komvoor tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving. 9.2 Komvoor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ten gevolge van door de opdrachtgever verstrekte juiste en/of onvolledige gegevens. 9.3 Indien de opdrachtgever aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming, die voortvloeit of verband houdt met de uitvoering van een opdracht door Komvoor, is de aansprakelijkheid van Komvoor beperkt tot een maximum van € 10.000,–. 
Indien de werkzaamheden geschieden op basis van een declaratie, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het op grond van de overeenkomst waaruit de schade voortvloeit gedeclareerde of te declareren bedrag, met een maximum van € 10.000,–. 9.4 Komvoor is niet aansprakelijk voor:
- bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan Komvoor, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever;
- bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Komvoor ingeschakelde hulppersonen, bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever;
- elke vorm van door derden geleden schade. 9.5 Komvoor heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht. 
9.6 Komvoor is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Komvoor of derden. 9.7 Komvoor Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twee weken nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt. 9.8 Opdrachtgever vrijwaart Komvoor tegen alle aanspraken van derden. Opdrachtgever zal door Komvoor ingeschakelde derden nimmer aanspreken. 9.9 Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voor zover de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald. 9.10 Indien Komvoor bij de uitvoering van de werkzaamheden een voor de opdrachtgever kenbare vergissing maakt, is deze gehouden Komvoor daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing had ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die vergissing bij opdrachtnemer te melden, is deze voor de schade niet aansprakelijk. 9.11 In afwijking van het in artikel 1 tot en met 10 van dit artikel bepaalde, geldt voor opdrachtgevers handelend in de hoedanigheid van consument dat opdrachtnemer, in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming harerzijds of door haar ingeschakelde derden, aansprakelijk is voor zowel directe als indirecte (gevolg)schade geleden aan de zijde van opdrachtgever alsmede voor door derden geleden schade.
10. Auteursrechten 10.1 Komvoor draagt bij levering van teksten en presentaties slechts het publicatierecht voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik dan overeengekomen moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. 10.2 Tenzij anders vermeld in de overeenkomst blijven eindproducten eigendom van Komvoor. 10.3 Bij oneigenlijk gebruik van producten waarvan het auteursrecht bij Komvoor ligt kunnen kosten voor het gebruik in rekening gebracht worden.
11. Geschillen 11.1 In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van onpartijdige bemiddeling. 11.2 Wanneer het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van bemiddeling, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Komvoor gevestigd is.
12. Deelnemersvoorwaarden onderwijs Onder onderwijs wordt zowel post-initiële scholings- en professionaliseringsactiviteiten als initieel onderwijs verstaan verzorgd door Komvoor. 12.1 Aanmelding voor onderwijs kan tot 2 weken na aanmelding kosteloos geannuleerd worden. Tot 2 weken voor aanvang van de activiteit wordt bij annulering 50% van het deelnemersgeld gerestitueerd. Gedeeltelijke restitutie van deelnemersgeld bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de activiteit is in principe niet mogelijk. 12.2 Na aanvang van een activiteit bestaat er geen mogelijkheid tot restitutie van het deelnemersgeld. Ook niet in het geval van overmacht. 12.3 Komvoor behoudt zich het recht voor, om bij minder dan zes deelnemers aan onderwijs, de activiteit te laten vervallen. In dit geval hebben reeds aangemelde deelnemers recht op restitutie van hun betaling. 12.4 De inschrijving voor onderwijs van Komvoor is persoonsgebonden en in principe niet overdraagbaar aan derden.
13. Privacy deelnemers 13.1 De bij inschrijving ingevulde persoonsgegevens worden behandeld overeenkomstig met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze worden niet aan derden verstrekt. 13.2 Uitzonderingen op lid 13.1 zijn a. het verstrekken van contactgegevens van deelnemers aan derden ten behoeve van een kwaliteitsaudit, waarbij een tevredenheidsonderzoek onder deelnemers uitgevoerd wordt; en b. navraag (bijvoorbeeld door toekomstige werkgevers) naar de succesvolle afronding van de scholingsactiviteit. 13.3 Opvragen van de aanwezige persoonsgegevens is ten alle tijde mogelijk via privacy@komvoortaal.nl. 13.4 Op verzoek worden de geregistreerde persoongegevens uit de systemen van Komvoor verwijderd. Dit heeft wel tot gevolg dat derden niet langer op kunnen vragen of een scholings- of professionaliseringsactiviteit inderdaad door de desbetreffende deelnemer met goed gevolg afgerond is.
14. Klachtenreglement 14.1 Bij alle door Komvoor verzorgde scholings- en professionaliseringsactiviteiten wordt na afloop van de activiteit een evaluatieformulier verstrekt aan de deelnemer(s). Hierop is het mogelijk eventuele klachten of opdrachten (indien gewenst anoniem) te vermelden. 14.2 Het is ook mogelijk klachten digitaal door te geven via klacht@komvoor.nl. Klachten die via dit adres binnenkomen worden uiterlijk binnen twee weken in behandeling genomen. 14.3 Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de door u doorgegeven klacht, kunt u hier melding hiervan maken bij onze externe vertrouwenspersoon, Caroline Wisse-Weldam. Zij functioneert als mediator bij niet naar tevredenheid opgeloste klachten en is te bereiken via caroline@taalentraining.nl. 14.4 Indien de hiervoor omschreven klachtenprocedure niet het gewenste effect heeft, treedt artikel 11 (Geschillen) in werking.
15. Website komvoor.nl Door het bezoeken en gebruiken van de website van Komvoor (www.komvoortaal.nl) gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. 15.1 Hoewel gepoogd wordt de informatie op de website zo correct en volledig mogelijk te hebben, kunnen er geen rechten ontleend worden aan de informatie op deze site, noch is Komvoor verantwoordelijk voor de correctheid van deze informatie. 15.2 Komvoor houdt zich het recht voor om op elk moment informatie op de website te veranderen, zonder verdere kennisgeving hiervan. 15.3 Komvoor kan niet garanderen dat de website, of de servers die deze website toegankelijk maken, vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.15.4 Websites waar de website van Komvoor naar linkt, vallen niet onder de controle van Komvoor. Komvoor is dan ook niet verantwoordelijk voor de informatie op zulke andere websites. Deze links worden enkel als service geplaatst, het plaatsen van de link impliceert geen steun van Komvoor aan de inhoud van deze websites. 15.5 Deze website wordt beheerd en gehost in Nederland. Komvoor is gebonden aan de Nederlandse wet, maar is niet verantwoordelijk voor hen die vanuit buiten Nederland de website bezoeken. Zij doen dat op eigen risico en zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele conflicten met de lokale wetgeving. 15.6 Het auteursrecht van het materiaal op deze site ligt bij Komvoor. Indien u van mening bent dat het auteursrecht van materiaal op deze site bij u ligt, dient u direct contact met Komvoor op te nemen om deze hiervan op de hoogte te stellen, en Komvoor in de gelegenheid te stellen dit via de minnelijke weg te corrigeren. 15.7 Gebruik of verspreiding van het materiaal op de website mag alleen met expliciete toestemming van Komvoor plaatsvinden.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 17 juli 2020.