Menu

Algemene voorwaarden

Komvoor

Algemene Voorwaarden Komvoor
KvK 77923138

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Komvoor: opdrachtnemer en gebruiker van deze algemene voorwaarden;
1.2. Opdrachtgever: wederpartij van Komvoor;
1.3. Schriftelijk: tevens e-mail en andere elektronische schriftelijke communicatie, waarvan de afzender met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld.
1.4. Website: www.komvoor.nl

Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen Komvoor en Opdrachtgever.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op elke vervolgopdracht.
2.3. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Komvoor mag deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen en zal Opdrachtgever zo snel mogelijk van een dergelijke wijziging op de hoogte stellen.

Aanbod en aanvaarding
3.1. Elk aanbod en elke aanvaarding daarvan wordt door Komvoor schriftelijk, per e-mail, bevestigd.
3.2. Tenzij anders vermeld, heeft een aanbod of offerte een geldigheid van 30 dagen.
3.3. De offerte bevat mede een briefing en tijdspad. Dit tijdspad kan wijzigen afhankelijk van het moment waarop akkoord wordt gegaan met de offerte. Komvoor zal na akkoord een definitief tijdspad vaststellen.
3.4. Opdrachtgever verleent Komvoor een recht van eerste opdracht bij gewenste aanvullingen of wijzigingen van geleverd werk.
3.5. Er is niet eerder sprake van een overeenkomst dan dat een aanbod schriftelijk, per e-mail, is aanvaard, althans de aanvaarding schriftelijk is bevestigd.

Uitvoering overeenkomst
4.1. Komvoor zal de overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren.
4.2. Komvoor is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst derden, zoals freelancers, te betrekken.
4.3. Komvoor zal de overeenkomst uitvoeren conform de briefing en het tijdspad zoals bij offerte overeengekomen.
4.4. Wanneer Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig gegevens en materialen aanlevert die nodig zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, kan hierdoor vertraging ontstaan, waardoor een overeengekomen deadline niet haalbaar is. Partijen komen gezamenlijk een nieuw tijdspad overeen.
4.5. Wanneer Komvoor door toedoen of nalaten van Opdrachtgever, waaronder het niet, niet volledig of niet tijdig leveren van informatie en materialen, vertraging in de uitvoering en levering oploopt, mag Komvoor de kosten die hiermee gemoeid zijn aan Opdrachtgever verrekenen.
4.6. Door vertraging in de uitvoering, kunnen mogelijk onderdelen van de overeenkomst niet of niet tijdig worden uitgevoerd. Wanneer de vertraging het gevolg is van een doen of nalaten van Opdrachtgever, zal Komvoor het niet leveren niet compenseren en is Opdrachtgever de overeengekomen vergoeding verschuldigd, ondanks dat levering niet heeft plaatsgevonden.

Koop op afstand
5.1. Opdrachtgever ziet af van enig mogelijk recht op ontbinding, bij de koop van digitale bestanden en overige digitale materialen via de website van Komvoor. Opdrachtgever gaat akkoord met een directe download van de materialen na betaling hiervoor.
5.2. Opdrachtgevers en kopers die geen consumenten zijn, hebben in geen geval een ontbindingsrecht of herroepingsrecht voor enig via de website van Komvoor besteld of gekocht materiaal of andere producten of diensten.
5.3. Enkel na wederzijds overleg en na akkoord door Komvoor, zal Komvoor in uitzonderlijke gevallen geleverd materiaal of geleverde producten, die geen digitale producten zijn, retour nemen. Kosten voor retourzending en mogelijke waardevermindering van de producten, komen voor rekening van Opdrachtgever. Komvoor zal het resterende bedrag op het bij Komvoor bekende bankrekening storten binnen 30 dagen na retour ontvangst van de producten.

Concepten
6.1. Door Komvoor geleverde concepten mogen niet door derden worden uitgevoerd. Komvoor krijgt tenminste een recht van eerste opdracht voor de uitvoering van het concept. Enkel na afwijzing van de opdracht door Komvoor, is Opdrachtgever gerechtigd de opdracht aan een derde te gunnen. Verschil in uitvoeringskosten is nimmer een reden om de opdracht niet aan Komvoor te gunnen.
6.2. Komvoor mag geleverde concepten of delen daarvan hergebruiken voor opdrachten voor derden, zolang Komvoor daarbij geen werken gebruikt waarvan Opdrachtgever auteursrechthebbende is of de rechthebbende is van een ander intellectueel eigendomsrecht.

Auteursrecht
7.1. Voor zover er auteursrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht op de concepten, producten en/of overige werken rust, blijft Komvoor rechthebbende van de rechten op de concepten.
7.2. Opdrachtgever ontvangt een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van het concept, product en/of werk binnen Nederland, voor onbepaalde tijd, voor de eigen organisatie. Deze licentie omvat uitdrukkelijk niet het recht tot het verlenen van sublicenties of het wijzigen van concepten of geleverde werken. De licentie strekt nimmer verder dan zoals vooraf overeengekomen of zoals omschreven in de offerte.
7.3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor aan Komvoor geleverde materialen. Opdrachtgever staat ervoor in dat Opdrachtgever de rechthebbende is van de intellectuele eigendomsrechten op die materialen, althans over een geschikte licentie beschikt voor het gebruik van de materialen in het concept en de uitvoering van het concept.
7.4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan geleverd werk te bewerken of anderszins te wijzigen, zonder toestemming van Komvoor.
7.5. Komvoor noch Opdrachtgever zullen optreden tegen verspreiding van door Komvoor geleverde werken die bestemd waren om gratis ter beschikking te stellen, zolang de werken in volledig ongewijzigde vorm worden verspreid.

Opschorten en beëindigen
8.1. Opdrachtgever mag een overeenkomst niet tussentijds opzeggen. Wanneer de overeenkomst op initiatief van Opdrachtgever wordt beëindigd, is dit enkel mogelijk met wederzijds goedvinden. Tussentijdse beëindiging geeft Opdrachtgever geen recht op enige restitutie en ontslaat Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting.
8.2. In het geval van overmacht, mag Komvoor de overeenkomst opschorten of ontbinden en is Komvoor nimmer schadevergoeding verschuldigd. Onder overmacht wordt tevens verstaand ziekte van medewerkers, freelancers of andere derden waarvan medewerking vereist is, tussentijdse terugtrekken uit de samenwerking door partners zoals onderwijsinstellingen, natuurrampen, epidemieën en pandemieën, overheidsmaatregelen die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken beperkte beschikbaarheid van Internet, stagnatie in de werkzaamheden van leveranciers en freelancers.
8.3. Wanneer de overmachtssituatie meer dan drie aaneengesloten maanden voortduurt, mag Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van enig betaald bedrag en Opdrachtgever moet reeds uitgevoerde werkzaamheden vergoeden. Komvoor is in een dergelijke situatie nimmer schadevergoeding verschuldigd.
8.4. Komvoor mag de overeenkomst te allen tijde beëindigen, zonder enige schadevergoeding of andere vergoeding verschuldigd te zijn. Komvoor zal in dat geval alle werken leveren die op dat moment gereed zijn. Wanneer Komvoor werken levert die de waarde van het reeds betaalde bedrag overstijgen, zal Komvoor voor het resterende bedrag een factuur sturen.

Vergoeding en betaling
9.1. Komvoor stuurt een digitale factuur voor de werkzaamheden.
9.2. Komvoor zal gebruikelijk een vooruitbetaling van 50% van de overeengekomen vergoeding verlangen. Werkzaamheden vangen niet eerder aan dat deze factuur is voldaan, tenzij anders overeengekomen.
9.3. De eindfactuur wordt bij einde van de opdracht, na levering, opgemaakt.
9.4. Betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum.
9.5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Komvoor gerechtigd om 2% rente per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand heeft te gelden.
9.6. Bij overschrijding van de betalingstermijn mag Komvoor incassokosten in rekening brengen ten hoogte van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €150,-.

Aansprakelijkheid
10.1. Komvoor is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of gevolgschade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming bij de uitvoering van deze overeenkomst of als gevolg van de uitvoering van deze overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
10.2. Komvoor is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door niet tijdige levering of niet volledige levering.
10.3. Komvoor is te allen tijde gerechtigd om maatregelen te treffen om schade te beperken.

Klachten
11.1. Klachten moet zo spoedig mogelijk, schriftelijk, worden gemeld, zodat Komvoor in de gelegenheid wordt gesteld om fouten te herstellen en (verdere) schade te voorkomen.
11.2. Klachten dienen uiterlijk binnen 7 dagen na oplevering schriftelijk en voldoende omschreven bij Komvoor gemeld te worden.
11.3. Komvoor zal, waar mogelijk, binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, deze klacht oplossen.
11.4. Een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Overige
12.1. Komvoor zal geen persoonsgegevens delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Komvoor heeft een privacyverklaring opgesteld om te informeren over de verwerking van persoonsgegevens.
12.2. Op deze algemene voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Komvoor is Nederlands recht van toepassing.
12.3. Geschillen worden, na het niet slagen van een wederzijdse poging tot minnelijke schikking, voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2021.

Privacy & Komvoor

Komvoor ontwikkelt en verspreidt educatief materiaal. Door je naam en mailadres achter te laten, kunnen we je nu het door jou opgevraagde materiaal toesturen en kunnen we je in de toekomst benaderen voor nieuwe projecten. Door je naam en mailadres achter te laten ga je daarmee akkoord.

Ook gegevens die je eventueel uit jezelf met ons deelt, zoals adres of telefoonnummer, slaan we op.

Ben je nieuwsgierig welke gegevens we over jou in ons systeem opgeslagen hebben, of wil je graag in de toekomst geen mail meer van ons ontvangen? We horen het graag en regelen het direct.

Onze complete privacy policy vind je hier. Vragen, klachten, tips of meer informatie? Mail naar privacy@komvoor.nl.